شنبه 29 مرداد 1401
 
دوسالانه‌ها 
فراخوان استعداد جوان؛ در تصویرگری ادبیات کهن فارسی

استعداد جوان؛ در تصویرگری ادبیات کهن فارسی:

برای تصویرگران جوان علاقهمند به تصویرگری ادبیات داستانی که کتاب منتشر شده ندارند.

تصویرگران جوان بین 18 تا 25 سال میتوانند در این بخش شرکت کنند.

متولدان 1367 تا 1374 مجاز به شرکت در مسابقهی این بخش هستند.

 

مقررات اختصاصی:

1. گروه سنی مخاطب برای تصویرهای این بخش، آزاد است.

2. تصویرها باید با فرض یک کتاب واقعی، با رعایت اتصال روایی، بر اساس یکی از متنهای ادبیات کهن (کلاسیک) فارسی، حداقل در 3 و حداکثر در 5 فریم تصویرگری شود.

3. از هر تصویرگر، فقط یک مجموعه کار برای یک داستان پذیرفته میشود.

4. ارائۀ خلاصهی داستان، حداکثر در 300 کلمه، الزامی است. لازم است مشخصات نسخهای که داستان از آن گرفته شده، اعم از ناشر، سال انتشار، مؤلف یا گردآورنده و دیگر اطلاعات خواستهشده در سایت، آورده شود.

5. برای شرکت در مسابقه و داوری اولیهی هیأت انتخاب آثار، تصویرگر باید آثار خود را در سایت دوسالانه، آپلود کند.

6. پس از پذیرفتهشدن اثر برای شرکت در مسابقه، دبیرخانه اصل تصویرها را برای داوری نهایی و شرکت در نمایشگاه از هنرمند خواهد خواست. عدم ارسال اصل آثار در موعدی که دبیرخانه اعلام می‎کند به منزلهی انصراف از شرکت در مسابقه است.

7. منظور از اصل اثر، آرتورک اوریجینالی است که به یکی از روشهای زیر فراهم آمده باشد:

- اثر ساخته شده با تکنیکهای دستی.

- پرینت مرغوب (درابعاد اصلی) آثار ساختهشده با تکنیکهای دیجیتال که به امضای دستی هنرمند رسیده باشد.

8. هیأت انتخاب آثار، حداکثر 3 فریم از هر کتاب را به مسابقه راه خواهدداد.

9. حداکثر اندازهی قابل قبول برای هر فریم، 45×35 سانتیمتر است.

 

جایزهها:

نفر اول: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/20 ریال جایزهی نقدی

نفر دوم: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/20 ریال جایزهی نقدی

نفر سوم: پلاک دوسالانه، دیپلم افتخار و 000/000/20 ریال جایزهی نقدی